Opiskelija, etsitkö töitä?

Etsitkö töitä opiskeluiden oheen, mutta et koskaan ole voinut kuvitellakaan työskenteleväsi siivoojana? Nyt on aika sanoa hyvästit ennakkoluuloille ja astua mukaan Poistoan oikeasti siistiin työyhteisöön!

Vaikuta itse työsi määrään ja aikatauluun

Keskustelemme kanssasi toiveistasi ja ehdotamme mielestämme sinulle sopivaa työnkuvaa. Saat siis täydet vaikutusmahdollisuudet oman työsi sisältöön! Saat myös päättää, kuinka paljon töitä teet ja koska aloitat työsi. Palkkauksemme on Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukainen. Erilaisten työnkuvien erilaisesta vaativuudesta johtuen meillä ei ole vain yhtä tuntipalkkaa, vaan tekemäsi työn vaativuus vaikuttaa palkkasi kokoon. Meillä lähtöpalkka opiskelijoille on vähintään 11,02 €/h.

Meil­lä yh­tei­söl­li­syys ja tii­mi­pe­li ovat tär­keä osa työn­te­koa

Sik­si pa­nos­tam­me tii­mim­me hy­vin­voin­tiin ja yh­teis­hen­keen. Työyh­tei­sös­säm­me ol­laan ta­sa-ar­voi­sia, avoi­mia, in­nos­ta­via ja kan­nus­ta­via. Luo­tam­me toi­siim­me, ke­hum­me hy­väs­tä työs­tä ja us­kal­lam­me myös pu­hua mah­dol­li­sis­ta on­gel­mis­ta ää­neen. Kun työs­ken­te­let Pois­toal­la, tie­dät mi­tä si­nul­ta odo­te­taan ja mi­ten voit saa­vut­taa työ­si ta­voit­teet.

Meillä on yli 20 erilaista työtehtävää

Monissa työtehtävissämme pääset osaksi ainutlaatuisia homesiivousprojekteja, joissa työskentelet joko puhdistettavassa kohteessa tai omalla irtaimiston puhdistuslinjastollamme yhdessä mahtavien työkavereidesi kanssa. Si­nun par­haa­si on myös mei­dän etum­me: kun si­nä viih­dyt työs­sä­si, me voim­me yh­des­sä lois­taa. Pi­däm­me huo­len sii­tä, et­tä kuu­let kii­tos­ta hy­vin teh­dys­tä työs­tä­si, saat ai­na tar­vit­se­ma­si tuen työnjohtajaltasi ja tun­net, et­tä työ­tä­si ar­vos­te­taan. Pe­reh­dy­täm­me ja kou­lu­tam­me uu­det tii­mi­läi­sem­me ai­na huo­lel­la työ­hön­sä. Pois­toal­la voit siis aloit­taa työ­si il­man huo­lia: meil­lä et jää yk­sin!