Materiaalipankki

Poistoa on aktiivisesti mukana alan tutkimustyössä. Meil­le on erit­täin tär­keää tu­kea alan opis­ke­li­joi­ta se­kä ko­ko alan tie­don ja tut­ki­muk­sen ke­hit­tä­mis­tä. Oman te­ke­mi­sem­me laa­tu pe­rus­tuu tut­ki­mus­tie­toon, jo­ten teem­me pal­jon töi­tä sen eteen, et­tä olem­me jat­ku­vas­ti alam­me uu­sim­man tie­don aal­lon har­jal­la. Tältä sivulta voit ladata tutkimukset ja opinnäytetyöt, joissa olemme olleet mukana.

Tutkimusyhteistyö ja opinnäytetyöt