Ylläpitosiivous – puhdasta jälkeä tehokkaasti ja ammattimaisesti

Ylläpitosiivouspalvelumme kattavat laajasti eri siivoustyöt vaihtuvissa ympäristöissä, esimerkiksi toimistoissa, myymälöissä, taloyhtiöissä, sairaaloissa, elintarvikeyrityksissä ja tehtaissa Turussa sekä Turun alueella. Hyödynnämme aina työssämme alan uusinta tutkimustietoa. Noudatamme korkeita puhtausstandardeja ja varmistamme, että asiakkaillamme on siivoustyön osalta puhdas sisäilma.

Meidän kauttamme saat kaikki siivoukseen ja puhtaudenhallintaan liittyvät palvelut yhdestä paikasta. Huolehdimme päivittäissiivouksesta kohteissa, lattioiden peruspesuista ja vahauksista, ikkunoiden pesuista, julkisivupesuista, pintapölymittauksista ja laadun arvioinnista. Poistamme graffiteja, hoidamme allergia-, noki- ja muuttosiivouksia, pesemme tekstiilihuonekaluja ja -mattoja sekä suoritamme pesuja painepesurilla ja kuumavesipesurilla. Lisäksi kauttamme järjestyy vaihtomattopalvelu. Meidän kauttamme asiakas saa myös saniteettitarvikkeet.

Kattavien ylläpito- ja perussiivousten lisäksi panostamme asiakaspalvelumme laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Omat työntekijämme ovat sitoutuneita ja motivoituneita, ja tekevät puhdasta jälkeä. He myös suosittelevat Poistoaa työnantajana.

Toimistosiivous parantaa sisäilman laatua

Miel­lyt­tä­vän työym­pä­ris­tön läh­tö­koh­ta on ter­veel­li­nen, tur­val­li­nen ja puh­das si­säil­ma. Kun työn­te­ki­jät saa­vat hen­git­tää puh­das­ta il­maa, ai­vot voi­vat hy­vin ja työn­te­ko su­juu ener­gi­sem­min.

Lue lisää

Perussiivous ylläpitää puhtaustasoa ja pidentää materiaalien elinikää

Pe­rus­sii­vous on mää­räa­join teh­tä­vä pe­rus­teel­li­sem­pi sii­vous. Pe­rus­sii­vous tu­lee ajan­koh­tai­sek­si sil­loin, kun ta­val­li­sel­la yl­lä­pi­to­sii­vouk­sel­la ei saa­vu­te­ta tar­vit­ta­vaa siis­teys­ta­soa.

Lue lisää

Ikkunan pesu

Kaikista haastavimmatkin ikkunat puhtaaksi

Niin vai­keas­ti ta­voi­tet­ta­vaa ik­ku­naa ei ole­kaan, et­tei­vät­kö hui­ma­päi­set pe­si­jäm­me pys­tyi­si si­tä pe­se­mään. Kor­keis­sa koh­teis­sa käy­täm­me nos­ti­mia, jol­loin pe­sut hoi­tu­vat te­hok­kaa­si ja tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää

Poistoan jäljiltä liiketilasi loistaa puhtaana

Lii­ke­ti­la on yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti – sik­si sen pi­tää ol­la pu­ti­puh­das, siis­ti ja edus­ta­va. Hy­vin sii­vo­tus­sa lii­ke­ti­las­sa on puh­das ja rai­kas si­säil­ma.

Lue lisää

Poistoa siivoaa taloyhtiösi yleiset tilat

Ar­vos­ta ta­loyh­tiö­si asuk­kai­ta tar­joa­mal­la heil­le puh­taat ja tur­val­li­set ylei­set ti­lat. Tar­joam­me ta­loyh­tiöil­le por­ras- ja yleis­ten ti­lo­jen sii­vous­ta Tu­rus­sa ja Tu­run alueel­la

Lue lisää

Poistoa poistaa myös hankalat yläpölyt

Me an­nam­me kyy­tiä myös ylä­pö­lyil­le. Pö­lyä ker­tyy niin tuo­tan­to­ti­lois­sa kuin toi­mis­tois­sa­kin put­kis­to­jen, va­lai­si­mien, kaap­pien, hyl­ly­jen ja palk­kien pääl­le.

Lue lisää

INSTA 800 määrittelee siivouksen teknisen laadun

Sii­vouk­sen laa­du­nar­vioin­nin poh­ja­na voi­daan pi­tää INS­TA 800 -stan­dar­dia. Se aut­taa niin puh­tau­sa­lan yri­tyk­siä kuin nii­den asiak­kai­ta mää­rit­te­le­mään ja ar­vioi­maan sii­vouk­sen tek­nis­tä laa­tua yh­den­mu­kai­sel­la ta­val­la.

Lue lisää