Poistoa huolehtii rakennussiivouksesta työmaan alusta loppuun

Kun Poistoan ammattilaiset huolehtivat rakennustyön aikaisesta siivoustyöstä ja loppusiivouksesta, voivat rakennusliikkeet keskittyä ydinosaamiseensa eli rakentamiseen. Voimme vastata rakennustyömaan siivouksesta sekä pölynhallinnasta täysvaltaisesti koko rakentamisen ajan.

Tarjoamme työmaiden henkilöstölle siistit työmaat, jotta työnteko on tehokasta, miellyttävää ja turvallista. Ei jaloissa lojuvia laudanpätkiä tai hengitykselle haitallista pölyä, vaan siisti työmaa, jolla on ilo työskennellä. Huolehdimme myös työmaaparakkien, tauko- ja sosiaalitilojen siivouksesta.

Asiakkaamme ovat tutkimusten mukaan erittäin tyytyväisiä tapaamme tehdä töitä. Erityisen hyvää palautetta olemme saaneet aikataulussa pysymisestä, asiakaspalvelun laadusta ja ammatillisesta osaamisesta. Meillä on sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä, jotka tekevät työt huolellisesti ja aikataulussa.

P1-puh­taus­luok­ka

Me tie­däm­me mi­tä P1-ra­ken­ta­mi­nen vaa­tii. Kai­ken a ja o on han­ke­koh­tai­nen pö­lyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma ja sen mu­kaan to­teu­tet­tu pö­lyn­hal­lin­ta.

Lue lisää →

Ra­ken­nus­sii­vous ja työ­tur­val­li­suus

Kun miel­lät ra­ken­nus­sii­vouk­sen yh­dek­si ra­ken­nusp­ro­ses­sin työ­vai­heek­si, se ei jää mui­den töi­den jal­koi­hin. Me suun­nit­te­lem­me sii­vouk­sen niin, et­tä eli­mi­noim­me pääl­lek­käi­set työ­vai­heet ja odo­tu­sa­jat.

Lue lisää →

Loppusiivous

Lop­pu­sii­vouk­sen teem­me, kun ra­ken­nus­työt ovat täy­sin val­miit. Lop­pu­sii­vouk­sen jäl­keen ti­lat ovat puh­taat, pö­lyt­tö­mät ja käyt­tö­val­miit.

Lue lisää →

Pintapölymittaus

Teem­me pin­ta­pö­lyn­mit­tauk­sia BM Dust­de­tec­tor-mit­ta­ril­la. Mit­taus on kiis­ta­ton ja luo­tet­ta­va ta­pa sel­vit­tää pö­lyn mää­rää työ­koh­tees­sa.

Lue lisää →