4.10.2018 · Lukuaika neljä ja puoli minuuttia (674 sanaa)

Kooste Homesiivouksen tilaa kartoittaneen tutkimuksen tuloksista. Tutkimustulokset julkistettu Helsingissä 4.10. klo 15

Vähintään 30 prosenttia Suomen kunnissa tehtävistä homesiivouksista toteutetaan ilman riittävää alan ammattitaitoa. Tieto perustuu tuoreeseen Poistoa Oy:n tilaamaan, Konsulttiyhtymä Ajan tekemän tutkimukseen. Tutkimuksessa haastateltiin kuntien kiinteistöalan vastuuhenkilöitä, jotka vastaavat n. 25 %:sta kuntien kiinteistökannasta.

KUVA

Kolmannes kuntien toteuttamista
homesiivouksista tehdään ilman riittävää ammattitaitoa

Tutkimuksessa haastateltiin 104:ää kuntien ja valtion kiinteistöjen edustajaa sekä alan riippumattomia konsultteja. Tutkimus on ensimmäinen homesiivouksen markkinaa ja sen käytäntöjä arvioinut kartoitus Suomessa.

Tutkimus paljasti mielenkiintoisia eroavaisuuksia sekä alueellisesti, homesiivouspalveluiden ostajien vaatimustasossa että tarjottujen homesiivouspalveluiden laadussa.

Homesiivouksen ostajien edelläkävijöitä ovat useimmiten valtion kiinteistöjen hallinnoijat. Alueellisesti edelläkävijöitä ovat Tampere ja Turku. Pääkaupunkiseutu on jopa muuta Suomea jäljessä.

Siivouspalveluiden ostajaryhmissä merkittäviä eroja

Eniten kehitettävää on kunnilla. Noin kolmanneksen kuntien homesiivouksista toteuttaa joko oma henkilöstö tai siivousalan yritys ilman erityistä homesiivouksen osaamista. Harvoissa kunnissa on ymmärretty, että homesiivous vaatii erityistä osaamista puhtaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja työturvallisuuden takaamiseksi.

Monissa kunnissa homesiivous merkitsee tilasta toiseen siirtymisen yhteydessä tapahtuvaa kalusteiden pintapuolista puhdistusta. Kunnat eivät osaa vielä riittävästi hyödyntää homesiivouksen auktorisoituja ammattilaisia. Homesiivouksen suorittaja valitaan suhteellisen sattumanvaraisin perustein.

Valtion kiinteistöjen hallinnoitsijat tuntevat homesiivousalaa ja homesiivouspalveluiden tarjoajia paremmin. Perustietoa toimialasta on, ja yksityiskohdat selvitetään tapauskohtaisesti. Lähes kaikki valtion edustajat pitivät homesiivousta erittäin tärkeänä osana kiinteistön saneerausprojektin onnistumista. Kehittämistä valtiosektorillakin toki on. Lähes neljäsosa homesiivouksista teetetään ulkopuolisilla tahoilla, joilla ei ole riittävää osaamista homesiivouksesta.

Valtion kiinteistöjen hallinnoitsijat pitivät alan tärkeimpinä kehityskohteina homesiivousalan ammattitaidon kehittämistä, viestinnän ja tietouden lisäämistä sekä yhteneväisen standardin kehittämistä. Markkinoilla toimii paljon pieniä ja osaamattomia ”homesiivouksen” tekijöitä.

Vaativimpia tutkimukseen vastaajista olivat konsultit. He olivat mm. sitä mieltä, että ymmärtämättömyys, kustannusten pelko ja puutteet osaamisessa ovat yleisimpiä syitä projekteissa annettujen ohjeiden ja tavoitteiden noudattamatta jättämiselle. Konsulttienkin mielestä homesiivousalan tärkeimmät kehittämiskohteet ovat ammattitaidon lisääminen ja yhteneväisten standardien luominen sekä homesiivoustietoisuuden lisääminen.

”Alalla on selvästikin selkeä tarve järjestäytyneeseen toimintaan, jolla voidaan turvata homesiivousten laadukas, turvallinen ja ohjeiden mukainen toteuttaminen.”

Uusi Homesiivousliitto asettaa uudet standardit

Homesiivousalan kirjavat toimintatavat johtuvat suurelta osin palveluntuottajien riittämättömästä ammattitaidosta sekä palveluntuottajien minimiosaamisen takaavan lainsäädännön puuttumisesta. Osin kysymys on myös ostajatahojen riittämättömästä homesiivouksen ymmärryksestä.

Alalla on selvästikin selkeä tarve järjestäytyneeseen toimintaan, jolla voidaan turvata homesiivousten laadukas, turvallinen ja ohjeiden mukainen toteuttaminen. Toimiin on jo ryhdytty.

Suomen Homesiivousliitto ry on perustettu syyskuussa 2018 edistämään homesiivousten laatua Suomessa auktorisoimalla homesiivouspalveluiden tuottajia. Suomen homesiivousliiton perustamisen tavoitteena on parantaa alan hyvien käytäntöjen tuntemusta, jotta asiakkaat osaavat vaatia ja siten myös saada laadukkaita palveluita. Samalla ammattitaitoisten toimijoiden mahdollisuus erottautua laadukkaalla toiminnallaan paranee.

Homesiivousliittoon kuuluvat yritykset ja niiden toiminta auditoidaan liiton sääntöjen mukaisesti. Auditoinnin perusteella voidaan kyseisille yrityksille myöntää auktorisoidun homesiivousyrityksen status. Liitolla on kolme perustajajäsentä: Poistoa Oy, JK Mikrobitekniikka Oy sekä Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy.

Valtion virastotalo on oiva esimerkki onnistumisesta

– Valtion virastotalo Turussa sijaitsee upealla paikka Aurajoen varrella, kaupunginteatterin naapurissa. 2000-luvulle tultaessa alkoi tulla ilmoituksia sisäilman aiheuttamasta oireilusta. Asia oli merkityksellinen, sillä virastotalo oli yli 800 ihmisen työpaikka. Seurasi laajamittainen tutkimustyö sekä riskikartoitus, jonka jälkeen päädyttiin mittaviin peruskorjaustöihin, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki.

– Irtokalusteiden, tietotekniikan, arkiston, suojeltujen materiaalien ja muun tavaran puhdistaminen oli iso operaatio, joka onnistui hyvin. Nyt voi todeta, että onnistuimme saamaan asioita hoitamaan hyvät ja osaavat yhteistyötahot, Hietamäki sanoo.

Niina Kesti oli asiantuntijana ja toteuttajana Virastotalon vaativissa puhdistustöissä. 

Virastotalo oli upea haaste ja sen homesiivous onnistui hyvin. Yleisesti ottaen yksi eniten kehittämistä vaativa asia alallamme on irtaimiston puhdistaminen. Nyt monet ajattelevat säästävänsä rahaa irtaimiston vajavaisella puhdistuksella. Näin toimien ongelma vain siirretään puhtaisiin tiloihin, sanoo rakennusterveysasiantuntija (RTA) ja Poistoa Oy:n yrittäjä Niina Kesti.